За фирмата
Новини
Поддръжка
Услуги
Download
Контакти
Семинари
Web поща
Начало
Дейност
Структура
Екип
Партньори
Клиенти
Проекти
Възможности за работа
Новини
Събития
Горещи продукти
Архив
Форма за заявяване на изпитание
Форма за задаване на въпроси
FAQ
Форми за заявка за ремонт
Условия за валидност на гаранциите
Datasheets
Firmwares
Сертификати
Документи
Регистрация на посетителите
Тема и програма на семинара на семинара
Видеоконферентни системи
Конвертори WIZLAN
РАД Група

Търсене:

[ English ]   
Начало Новини О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯН...
http://www.vcon.com


Малко "FUN" или "бисери" от технически задания!
Добави нов "бисер"

12 Февруари 2013
О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“,

„РАД ГРУПА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр.София 1407, ул.Джеймс Баучер 83-85, ет.4, ап.17,
адрес за кореспонденция: гр.София 1407, ул.Джеймс Баучер 83-85, ет.4, ап.17,
тел.: 02/9621371 и факс: 02/9624715
интернет адрес: http://www.rct.bg
лице за контакт: Петър Петров
на длъжност: Управител
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0180-C0001, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:
„Доставка на отворена система за изграждане на Wi-Fi зони, включваща външни базови станции, система за диагностика и управление и софтуер за контрол на интернет трафика“
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.София 1407, ул.Джеймс Баучер 83-85, ет.4, ап.17 всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на МЗ/УО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. http://www.rct.bg/ - интернет адреса на РАД Група Комуникационни технологии ООД

Оферти се подават на адрес гр.София 1407, ул.Джеймс Баучер 83-85, ет.4, ап.17 до 16:00 ч. на 27.02.2013 г.

Всички новини0
Архив на новини0


2017© РАД група комуникационни технологии. Всички права запазени.
изработка: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават ...